Docetaksel i estramustyna w porównaniu z mitoksantronem i prednizonem w zaawansowanym opornym na leczenie raku prostaty ad 5

Szacunki Kaplan-Meier dotyczące całkowitego przeżycia u mężczyzn z rakiem prostaty niezależnym od androgenów leczonych mitoksantronem i prednizonem lub docetakselem i estramustyną. Ryc. 2. Rycina 2. Kaplan-Meier Szacuje, że przeżycie wolne od progresji u mężczyzn z rakiem prostaty niezależnym od androgenów jest leczone mitoksantronem i prednizonem lub docetakselem i estramustyną. Podczas medianowej obserwacji trwającej 32 miesiące zmarło 217 z 338 pacjentów w grupie otrzymującej docetaksel i estramustynę (64 procent), podobnie jak 235 z 336 pacjentów w grupie otrzymującej mitoksantron i prednizon (70 procent). Według analizy zamiar-do-leczenia, mediana przeżycia wyniosła 17,5 miesiąca wśród pacjentów przypisanych do docetakselu i estramustyny i 15,6 miesiąca wśród pacjentów przypisanych do mitoksantronu i prednizon (P = 0,02) (Figura 1); odpowiadający współczynnik ryzyka śmierci wynosił 0,80 (przedział ufności 95%, 0,67 do 0,97). Mediana czasu do wystąpienia progresji wynosiła 6,3 miesiąca w grupie otrzymującej docetaksel i estramustynę oraz 3,2 miesiąca w grupie przyjmującej mitoksantron i prednizon (p <0,001) (Figura 2). Spadek poziomu PSA w surowicy o co najmniej 50 procent występował częściej po leczeniu docetakselem i estramustyną (155 z 309 pacjentów lub 50 procent) niż po leczeniu mitoksantronem i prednizonem (82 z 303 pacjentów lub 27 procent, p <0,001). . Częściowa odpowiedź w mierzalnej chorobie wystąpiła u 17 procent pacjentów w grupie otrzymującej docetaksel i estramustynę (17 z 103, 4 niepotwierdzonych), a 11 procent pacjentów w grupie otrzymującej mitoksantron i prednizon (10 z 93, 4 niepotwierdzonych). Różnica ta nie była znacząca (P = 0,30). Uważano, że pacjenci z niewystarczającą oceną nie uzyskali odpowiedzi. Nie wykazano istotnej różnicy w łagodzeniu bólu, o czym informowali pacjenci, między obiema grupami (dane niepokazane).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane. Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane wśród pacjentów przyjmujących docetaksel i estrastustynę, w zależności od tego, czy otrzymywali profilaktyczne leczenie przeciwzakrzepowe. Od grudnia 2003 r. Wszyscy żyjący pacjenci zaprzestali stosowania protokołu. Zdarzenia niepożądane doprowadziły do wycofania 54 pacjentów z grupy przypisanej do docetakselu i estramustyny (16 procent) oraz 32 pacjentów z grupy przypisanej do mitoksantronu i prednizon (10 procent). Częstość zdarzeń niepożądanych o ciężkim lub zagrażającym życiu (stopnia 3. lub 4.) i zakończonej zgonem (stopnia 5) podsumowano w Tabeli 2. Częstość występowania neutropenii stopnia 3., 4. lub 5. w grupie przyjmującej mitoksantron i prednizon nie różniły się istotnie z tego w grupie otrzymującej docetaksel i estramustynę (12,5% w porównaniu z 16,1%, P = 0,22). W porównaniu z grupą stosującą mitoksantron i prednizon, grupa otrzymująca docetaksel i estramustynę miała znacznie wyższe wskaźniki gorączki neutropenicznej stopnia 3 lub 4 (5 procent w porównaniu z 2 procentami, P = 0,01), zdarzenia sercowo-naczyniowe (15 procent w porównaniu z 7 procentami, P = 0,001), nudności i wymioty (20 procent vs 5 procent, P <0,001), zaburzenia metaboliczne (6 procent w stosunku do procent, P <0,001) i zdarzenia neurologiczne (7 procent vs. 2 procent, P = 0,001 ). W grupie otrzymującej docetaksel i estramustynę odnotowano osiem zgonów związanych z leczeniem: trzy nadal są poddawane ocenie, czwarty był spowodowany krwawieniem z przewodu pokarmowego, które przypuszczalnie było spowodowane aspiryną, jedna piąta była spowodowana sepsą wynikającą z nekrotycznej tkanki prostaty, szóstą ( z powodu niewydolności wątroby i nerek, migotania przedsionków i obrzęku płuc) wystąpiły w ciągu tygodnia po rozpoczęciu leczenia, siódma była związana z granulocytopenią i neutropenią, a ósma była spowodowana infekcją dróg oddechowych [patrz też: profilaktyka przeciwzakrzepowa w ortopedii, specjalizacje lekarskie warszawa, pompa krążeniowa ] [podobne: osp opalenica, jagody goji opinie, jak szybko obniżyć ciśnienie ]