Docetaxel plus Prednison lub Mitoxantrone plus Prednison dla zaawansowanego raka prostaty ad 7

Analiza post hoc wykazała, że wysoki wynik Gleasona (8, 9 lub 10) był niekorzystnym czynnikiem prognostycznym dla przeżycia. Korzyści z przeżycia docetakselu podawane co trzy tygodnie były spójne w podgrupach zdefiniowanych w zależności od obecności lub braku bólu w punkcie wyjściowym, punktacji statusu Karnofsky ego (70 procent lub mniej w porównaniu z 80 procentami lub więcej) i wieku (poniżej 65 lat lat vs. 65 lat lub więcej) (dane nie przedstawione). Tabela 3. Tabela 3. Odpowiedź na leczenie, mierzona zmniejszeniem bólu, poziomem PSA i obciążeniem guza oraz poprawą jakości życia. Zmniejszenie bólu było częstsze u pacjentów otrzymujących docetaksel co trzy tygodnie niż u pacjentów leczonych mitoksantronem (35 procent vs. 22 procent, p = 0,01) (tabela 3), ale odsetek pacjentów z obniżonym bólem w cotygodniowej grupie docetakselu (31 procent) nie różniły się znacząco od grupy mitoksantronu. Mediana czasu trwania zmniejszonego bólu wynosiła 3,5 do 5,6 miesiąca i nie różniła się istotnie pomiędzy grupami.
Tempo reakcji PSA było istotnie wyższe w grupach docetakselowych (45 procent w grupie otrzymującej docetaksel co trzy tygodnie i 48 procent w grupie otrzymującej tygodniowy docetaksel, P <0,001 dla obu porównań) niż w grupie mitoksantronu (32 procent) (Tabela 3). Mediana czasu trwania odpowiedzi PSA wynosiła od 7,7 do 8,2 miesiąca i nie różniła się istotnie pomiędzy trzema grupami.
Chociaż pacjenci z mierzalnymi zmianami w tkankach miękkich, którzy otrzymywali docetaksel co trzy tygodnie, mieli nieco wyższy wskaźnik odpowiedzi guza niż tacy pacjenci, którzy otrzymywali mitoksantron co trzy tygodnie (12 procent vs. 7 procent, P = 0,11), różnica ta nie była znacząca ( Tabela 3).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 4. Tabela 4. Zdarzenia niepożądane o dowolnym poziomie trudności lub stopnia 3. lub 4., które wystąpiły lub uległy pogorszeniu podczas leczenia. Częstość występowania neutropenii stopnia 3. i 4. była stosunkowo niewielka, a neutropenia z gorączką występowała rzadko (tab. 4). Dwóch pacjentów zmarło z powodu sepsy podczas leczenia, jedna z grupy docetakselowych i jedna z grupy mitoksantronu. Częstość występowania incydentów sercowych była większa u pacjentów otrzymujących mitoksantron (Tabela 4). Większość innych typów działań niepożądanych występowała częściej u pacjentów otrzymujących docetaksel, a co trzy tygodnie nie obserwowano tendencji do niższej częstości z cotygodniowym docetakselem niż z docetakselem. Nielecznymi zdarzeniami niepożądanymi, które wystąpiły u co najmniej 15 procent pacjentów w jednej z grup, były: zmęczenie, nudności lub wymioty lub oba, łysienie, biegunka, zmiany paznokci, neuropatia czuciowa, anoreksja, zmiany smaku, zapalenie jamy ustnej, duszność, łzawienie, obrzęki obwodowe i krwawienie z nosa (tab. 4). Więcej pacjentów w grupach docetakselu niż w grupie mitoksantronu miało co najmniej jedno poważne zdarzenie niepożądane, z częstością 26 procent wśród osób w grupie otrzymującej docetaksel co trzy tygodnie, 29 procent wśród osób otrzymujących cotygodniowy docetaksel i 20 procent wśród pacjentów otrzymujących mitoksantron . Pięć zgonów było prawdopodobnie związanych z leczeniem, trzy z nich w grupie mitoksantronu.
Więcej pacjentów w grupie otrzymującej mitoksantron przerwało leczenie z powodu postępu choroby niż miało to miejsce w przypadku grup docetakselowych, a więcej zaprzestało leczenia z powodu zakończenia leczenia lub działań niepożądanych w grupach docetakselowych (Tabela 2)
[podobne: pompa krążeniowa, specjalizacje lekarskie warszawa, cienki kał ]
[podobne: osp opalenica, jagody goji opinie, jak szybko obniżyć ciśnienie ]