Docetaxel plus Prednison lub Mitoxantrone plus Prednison dla zaawansowanego raka prostaty ad

Schematy docetakselu wybrano na podstawie ich równoważności dawki (intensywność dawki 25 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała na tydzień i maksymalnej dawki skumulowanej 750 mg na metr kwadratowy) oraz ich aktywności i tolerancji w badaniach fazy 2 . Pierwotna hipoteza głosiła, że leczenie docetakselem i prednizonem poprawiłoby całkowity czas przeżycia w porównaniu z mitoksantronem i prednizonem. Metody
Pacjenci
To randomizowane, nielepione badanie fazy 3 dotyczyło ośrodków w 24 krajach. Uznani chorzy mieli potwierdzoną histologicznie lub cytologicznie gruczolakoraka gruczołu krokowego z klinicznymi lub radiologicznymi objawami choroby przerzutowej, mieli progresję choroby podczas terapii hormonalnej i otrzymywali pierwotną terapię ablacyjną androgenną jako leczenie podtrzymujące. Pomiędzy wycofaniem antyandrogenów (sześć tygodni w przypadku bikalutamidu) a rekrutacją musiały minąć co najmniej cztery tygodnie, aby uniknąć możliwości zakłócenia w wyniku reakcji na wycofanie antyandrogenów.21,22 Kolejnym wymaganiem była choroba progresję, na co wskazuje zwiększenie stężenia PSA w surowicy w trzech kolejnych pomiarach uzyskanych w odstępie co najmniej jednego tygodnia lub wyniki badań fizykalnych lub badań obrazowych.
Kwalifikujący się pacjenci mieli wynik punktowy w skali Karnofsky wynoszący co najmniej 60 procent, bez wcześniejszego leczenia środkami cytotoksycznymi (z wyjątkiem estramustyny) lub radioizotopami, bez historii innego nowotworu w ciągu ostatnich pięciu lat (z wyjątkiem raka skóry płaskiej lub płaskonabłonkowej), nie przerzutów do mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, bez objawowej neuropatii obwodowej stopnia 2 lub wyższego i bez innych poważnych schorzeń. Minęły co najmniej cztery tygodnie między operacją lub radioterapią (ograniczoną do nie więcej niż 25 procent szpiku kostnego) i rekrutacją. Dozwolone było wcześniejsze leczenie kortykosteroidami. Wymagana była normalna czynność serca. Kryteria laboratoryjne kwalifikowalności obejmowały liczbę neutrofili wynoszącą co najmniej 1500 na milimetr sześcienny, poziom hemoglobiny wynoszący co najmniej 10,0 g na decylitr, liczbę płytek krwi co najmniej 100 000 na milimetr sześcienny, całkowity poziom bilirubiny poniżej górnej granicy normalnego zakresu dla każdej instytucji i aminotransferazy alaninowej w surowicy, aminotransferazy asparaginianowej i poziomu kreatyniny, które były nie większe niż 1,5-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu.
Uzyskano wywiad kliniczny, a badanie fizykalne z obrazowaniem radiograficznym, tomografią komputerową i skanowaniem kości przeprowadzono w ciągu 14 dni przed randomizacją. Przeprowadzono badania krwi, w tym pomiar PSA w surowicy, elektrokardiografię i ocenę frakcji wyrzutowej lewej komory za pomocą skanowanego akwizycji wielokrotnej lub echokardiografii. Ból, przyjmowanie leków przeciwbólowych i jakość życia oceniano w punkcie wyjściowym. Ból oceniano za pomocą skali aktualnego natężenia bólu (PPI) z kwestionariusza McGill-Melzack, który wykorzystuje deskryptory słowne; wyniki mogą wahać się od 0 do 5, przy czym wyższe wyniki wskazują na większy ból.23 Pacjenci notowali swój dzienny wynik PPI i stosowanie analgetyczne w dzienniku. Dzienny wynik analgetyczny obliczono, przypisując wynik 4 dla standardowej dawki narkotycznego środka przeciwbólowego (np. 10 mg morfiny) i wynik dla standardowej dawki nienarotycznego środka przeciwbólowego
[przypisy: stolec owczy, układy buforowe krwi, specjalizacje lekarskie warszawa ]
[hasła pokrewne: kaki kalorie, olx międzyrzec podlaski, kalarepa kalorie ]