Świeża pełna krew kontra zrekonstruowana krew do pompowania zastrzyków w chirurgii serca u niemowląt cd

Jedynie pacjenci, którzy mieli otrzymać wstępne badania krwi obwodowego krążenia pozaustrojowego i których operacja i perfuzja miała być wykonana przez konkretny zespół, kwalifikowały się do udziału. Powody wykluczenia obejmowały niedostępność losowo przydzielonego produktu krwiopochodnego, użycie krwi pobranej od dawcy, obiektywne dowody choroby zakaźnej w ciągu dwóch tygodni przed operacją, stosowanie kortykosteroidów w ciągu dwóch tygodni przed operacją, dowody niedoboru odporności lub podejrzenie niedoboru odporności (z z wyjątkiem zespołu DiGeorge a), równoczesnego leczenia za pomocą wziewnego tlenku azotu i przedoperacyjnej koagulopatii. Pacjenci zostali również wykluczeni, jeśli nie uzyskano pisemnej świadomej zgody lub została ona wycofana. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do otrzymywania albo świeżej pełnej krwi albo rekonstytuowanych produktów krwiopochodnych w celu pobudzenia krążenia pozaustrojowego. Osoby z uszkodzeniem pojedynczej komory poddano stratyfikacji w celu zapewnienia ich równomiernej dystrybucji w dwóch badanych grupach.
Produkty krwi
Wszystkie produkty krwiowe uzyskano ze standardowej puli dawców i poddano rutynowym badaniom przesiewowym pod kątem czynników zakaźnych, zgodnie z wymaganiami Urzędu ds. Żywności i Leków. Do wykrywania ludzkiego wirusa niedoboru odpornościowego (HIV) i wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) użyto testów kwasu nukleinowego.
Krew pobierano w torebkach zawierających roztwór konserwujący antykoagulant cytrynianowy, fosforanowy i dekstrozowy. Jednostki przeznaczone do użycia jako świeża krew pełna były przechowywane w temperaturze od 2 ° C do 6 ° C i uwalniane do użytku nie później niż 48 godzin po pobraniu. Jednostki podzielone na komponenty przeszły standardowe przygotowania. Zapakowane krwinki czerwone traktowano roztworem konserwującym (Optisol, Terumo lub Adsol, Baxter Healthcare) i przechowywano w temperaturze od ° C do 6 ° C.
Zapakowane krwinki czerwone i świeżo mrożone osocze dla pacjentów losowo przydzielonych do otrzymywania odtworzonych produktów połączono w sali operacyjnej w czasie gruntowania obwodu. Połowa jednostki zapakowanych krwinek czerwonych została zmieszana z połową jednostki świeżo mrożonego osocza, aby uzyskać hematokryt około 25 procent. Druga połówkowa jednostka spakowanych krwinek czerwonych została dodana do obwodu w czasie ponownego podgrzewania. W przypadku pacjentów losowo przydzielonych do otrzymywania świeżej krwi pełnej, w celu zainicjowania obwodu użyto pół jednostki świeżej krwi pełnej, a drugą połowę użyto do ponownego ogrzania. Wszyscy opiekunowie, z wyjątkiem perfuzjonisty sali operacyjnej i pielęgniarki krążącej, zostali zaślepieni przy przydzielaniu grup pacjentów.
OUN Obejście sercowo-płucne
Obwodowo-krążeniowy obwód bypassa był początkowo napełniony roztworem Ringera z dodatkiem mleczanu. Następnie zbiornik całkowicie odsączono i ponownie napełniono wlewem wstępnym składającym się z 25% albuminy (10% całkowitej objętości podstawowej), mannitolu w dawce 0,5 g na kilogram masy ciała, furosemidu w stężeniu 0,25 mg na kilogram i metyloprednizolonu w temperaturze pokojowej. 30 mg na kilogram. Randomizowany produkt krwi został dodany do wlewu podstawowego, a następnie dodano chlorek wapnia, aby zakończyć proces zalewania.
Kardioplegię krwi stosowano przy stosunku krew-do-kardioplegii 4: 1. Przepływ krwi na krążeniu pozaustrojowym utrzymywano na poziomie 2,0 do 2,6 litrów na minutę na metr kwadratowy powierzchni ciała, próbując utrzymać nasycenie żylnego tlenu powyżej 70 procent
[hasła pokrewne: obrzęki opadowe, mikroangiopatia zakrzepowa, cienki kał ]
[hasła pokrewne: kaki kalorie, olx międzyrzec podlaski, kalarepa kalorie ]