Docetaxel plus Prednison lub Mitoxantrone plus Prednison dla zaawansowanego raka prostaty ad 8

Do zdarzeń niepożądanych, które doprowadziły do przerwania leczenia należały: zmęczenie, zmiany mięśniowo-szkieletowe lub paznokci, neuropatia czuciowa i zakażenie w grupach docetakselowych oraz dysfunkcja serca w grupie mitoksantronu. Jakość życia
Ryc. 2. Ryc. 2. Największa zmiana i mediana zmian od linii podstawowej w znormalizowanych wynikach w ocenie funkcjonalnej terapii raka – kwestionariusz prostaty dla poszczególnych dziedzin jakości życia podczas leczenia. Jakość życia oceniono na 815 pacjentach, grupie stanowiącej populację zamierzoną w leczeniu z krajów, w których dostępne było miejscowe tłumaczenie FACT-P (Tabela 3). Odsetek pacjentów, u których nastąpiła poprawa jakości życia był podobny w obu grupach docetakselowych (22 procent w grupie otrzymującej docetaksel co trzy tygodnie i 23 procent w grupie otrzymującej cotygodniowy docetaksel) i znacznie wyższy niż w grupie mitoksantronu (13 procent, P = 0,009 i P = 0,005, odpowiednio). Figura 2 pokazuje największe zmiany w wynikach i medianę zmian wyników dla poszczególnych domen FACT-P podczas leczenia. Największą korzyścią dla grup docetakselowych była podskala przedstawiająca problemy związane z prostatą (w tym utrata masy ciała, apetyt, ból, komfort fizyczny oraz czynności jelitowe i moczowo-płciowe).
Dyskusja
W tym badaniu fazy 3 dwa schematy docetakselu podawane z prednizonem porównano z mitoksantronem i prednizonem, standardową chemioterapią hormonoopornego raka prostaty. Mediana całkowitego przeżycia była większa w grupie, która otrzymywała docetaksel co trzy tygodnie niż w grupie z mitoksantronem, ale nie w grupie otrzymującej cotygodniowy docetaksel. Na te różnice nie wpłynęła korekta o potencjalne czynniki prognostyczne, a także istniały stałe tendencje w przeżyciu w populacji zamierzającej leczyć oraz w różnych podgrupach. Ogólnie rzecz biorąc, w porównaniu z grupą mitoksantronu, grupy docetakselu miały lepszą kontrolę bólu i jakość życia oraz częstsze reakcje PSA, ale kosztem większej częstości występowania działań niepożądanych.
Charakterystyka pacjentów w tym badaniu jest typowa dla tych obserwowanych w praktykach onkologicznych. Większość pacjentów była w podeszłym wieku i otrzymała co najmniej dwa rodzaje manipulacji hormonalnych. Większość miała przerzuty do kości i wysoki poziom PSA w surowicy, a około połowa miała znaczny ból. Wszyscy ci pacjenci mieli krótką oczekiwaną długość życia. W czterech opublikowanych badaniach fazy 3 oceniono mitoksantron i prednizon opornego na hormony raka prostaty. 9-12 W naszym badaniu pacjenci z grupy mitoksantronu mieli wskaźnik odpowiedzi na PSA wynoszący 32 procent i wskaźnik wcześniej zdefiniowanego zmniejszenia bólu o 22 procent. We wcześniejszych badaniach tylko u pacjentów z objawami, mitoksantron plus prednizon powodował odsetek odpowiedzi PSA wynoszący 34 procent9 i 29 procent, 12 natomiast jedno badanie pacjentów bezobjawowych dało wskaźnik odpowiedzi 48 procent.10 Stawki zmniejszenia bólu o 38 procent9 i 39 procent12 zostały zgłoszone, ale badania te wykorzystywały mniej rygorystyczne kryteria odpowiedzi niż my. Mediana czasu przeżycia wśród pacjentów z grupy mitoksantronu w naszym badaniu wynosiła 16,5 miesiąca, w porównaniu z 10 do 12,5 miesiąca w badaniach kanadyjskich oraz w grupie B z rakiem i białaczką9,1, 12 i 21 miesięcy w badaniu pacjentów bezobjawowych.10 Mitoksantron plus prednizon pozostaje właściwym leczeniem dla pacjentów z opornym na hormony rakiem prostaty, którzy mogą być podatni na toksyczne działanie docetakselu
[przypisy: kruczenie jelit, komórki oksyfilne, niedrożność dwunastnicy ]
[przypisy: jarmuż właściwości, jaskolcze ziele, jęczmień zielony opinie ]