łuksza poznań

Chociaż w obecnym badaniu CEP290 / NPHP6, ALMS1 i LRRC50 (utrata każdego z nich może indukować cysty nerkowe) zostały zidentyfikowane jako prawdopodobne cele XPNPEP3, nie wiemy, czy dysfunkcja tych cząsteczek wpływa na NPHP w 2 rodzinach z mutacjami XPNPEP3. Ważne będzie zbadanie dojrzewania tych 3 białek w komórkach pacjenta i zbadanie możliwych anatomicznych i sygnalizacyjnych wad pierwotnych rzęskowych rzęsek przy braku XPNPEP3. Metody Badaj przedmioty. Uzyskaliśmy próbki krwi, dane kliniczne i informacje o rodowodach po uzyskaniu świadomej zgody od pacjentów z NPHP i / lub ich rodzicami. Zatwierdzenie tych badań uzyskano z Institutional Review Board University of Michigan. Diagnoza NPHP, zdefiniowana przez bazę danych Online Mendelian Inheritance in Man, była oparta na przebiegu klinicznym i ultrasonografii nerkowej lub biopsji nerek, które były zgodne z diagnozą NPHP, jak ocenił nefrolog dziecięcy. Pacjenci zostali wybrani do dodatkowej analizy mutacji z zastosowaniem kryteriów, że mieli wyizolowany niedobór RCCI i resztkową aktywność RCCI poniżej najniższej wartości kontrolnej od 5% do 90%, z medianą wynoszącą 51%. Zajęcie nerek odnotowano u 11 na 100 pacjentów. Dziesięciu pacjentów miało kwasicę cewkową nerkową, a jeden miał niewydolność nerek. Genotypowanie i sekwencjonowanie SNP. Przeszukiwanie całego genomu pod kątem powiązania przeprowadzono w 116 spokrewnionych rodzinach z NPHP przy użyciu macierzy SNP Affymetrix (50 K). Dane oceniono nieparametrycznymi punktami LOD w całym genomie, aby zidentyfikować regiony homozygotyczne według pochodzenia (43). Genomowe segmenty homozygotyczności zostały potwierdzone przez analizę haplotypów o wysokiej rozdzielczości w tych regionach przy użyciu markerów mikrosatelitarnych. Dodatkowe SNP zostały wpisane przez bezpośrednie sekwencjonowanie. Program GeneHunter wykorzystano do obliczenia wielopunktowych wyników LOD, przyjmując recesywne dziedziczenie z pełną penetracją, częstość alleli choroby 0,001 i częstości alleli dla potomków północnej Europy (Affymetrix). Mutacyjna analiza potencjalnych genów. Przeprowadzono egzon PCR z kandydujących genów przy użyciu genomowego DNA od dotkniętych osób. Startery egzonowe zostały zaprojektowane przy użyciu oprogramowania University of California, Santa Cruz (http://genome.ucsc.edu/) i Primer3 (http://ihg2.helmholtz-muenchen.de/ihg/ExonPrimer.html). Produkty PCR oczyszczono (Marligen Biosciences) przed bezpośrednim sekwencjonowaniem (Genetic Analyzer 3700, Applied Biosystems). Dane dotyczące sekwencji analizowano przy użyciu oprogramowania Mutation Surveyor (SoftGenetics) i Sequencher (Gene Codes). Sto dziewięćdziesiąt zdrowych osób kontrolnych badano przesiewowo jako kontrole negatywne dla każdej zidentyfikowanej mutacji. Analizę topnienia o wysokiej rozdzielczości stosowano w technologii skanowania mutacji do analizy regionu kodującego XPNPEP3 u 100 pacjentów z izolowanym niedoborem RCCI. Ekstrakty XPNPEP3 zamplifikowano techniką PCR z 5 ng genomowego DNA, z końcowym etapem denaturacji w 94 ° C przez minutę (0,25 jednostki polimerazy Taq DNA Thermo-Start [Abgene], x LCGreen Plus [BIOKE], 0,25 (JM każdego startera Uzupełniające tabele 1. 7). Analizę topnienia o wysokiej rozdzielczości przeprowadzono na przyrządzie LightScanner (technologia Idaho). W obecności nasycającego się dwuniciowego barwnika wiążącego DNA, amplikony zostały zdenaturowane, zaczynając od 77 ° C, podczas gdy intensywności fluorescencji były rejestrowane w sposób ciągły. Krzywe topnienia analizowano za pomocą oprogramowania LightScanner (Idaho Technology), z znormalizowanymi, przesuniętymi w temperaturze krzywymi wyświetlanymi jako wykresy różnic (. DF / dT). Wykryte próbki o zmienionych krzywych topnienia, w porównaniu ze średnią wielokrotnych wyników WT, sekwencjonowano bezpośrednio za pomocą zestawu do sekwencjonowania BigDye Cycle (Applied Biosystems) (44). Badania ekspresji przeciwciał i białka
[przypisy: kłykciny kończyste leczenie, olx zakopane, osp opalenica ]