przychodnie zdrowia piaseczno

Ruchliwość komórek mierzono jako liczbę komórek migrujących przez membranę powleczoną FN w ciągu 5 godzin. Trzy różne reprezentatywne klony eksprymujące SEMA3F wykazywały trzy- do dziesięciokrotnie zmniejszoną podstawową ruchliwość w porównaniu z komórkami SM lub klonem kontrolnym, który nie wydzielał SEMA3F (Figura 2C). Proliferacja komórek, zmierzona przez inkorporację 3H-tymidyny, nie miała wpływu na wytwarzanie SEMA3F. Tak więc nadekspresja SEMA3F hamuje adhezję i ruchliwość komórek czerniaka, ale nie proliferację. Ponieważ komórki nowotworowe mogą oddziaływać z ECM poprzez integryny, cząsteczki powierzchni komórki, które zapewniają połączenie z substratami adhezyjnymi, a następnie sygnałują do cytoszkieletu, aby umożliwić ruch komórek, badano ekspresję różnych integryn zaangażowanych w adhezję do FN. Ekspresję integryny. zmniejszono, co wykazano przez immunoprecypitację i analizę Western, w 3 różnych reprezentatywnych klonach eksprymujących SEMA3F (C3, E1 i D1) w porównaniu z komórkami SM i transfekowanymi pozornie (Figura 2E). Białkowa ekspresja integryny a5,. podjednostkowy partner wiązania. w komórkach SM, nie różnił się istotnie pomiędzy klonami (Figura 2E). Łącznie wyniki te wskazują, że SEMA3F jest inhibitorem ekspresji integryny y1 i, jako konsekwencja funkcjonalna, hamuje adhezję i ruchliwość komórek na FN. Charakterystyka komórek czerniaka z nadekspresją SEMA3F in vivo. Komórki SM / SEMA3F analizowano pod kątem ich potencjału nowotworowego. Różne linie komórkowe wstrzyknięto podskórnie myszom nagim. Tumotogenność wynosiła 100% dla wszystkich badanych linii komórkowych, a średnia średnica guzów skóry wydawała się podobna podczas trwania eksperymentu mierzonego zewnętrznie za pomocą suwmiarki. Każdy z guzów analizowano pod kątem ekspresji SEMA3F w ciągu 4-6 tygodni. Analiza Northern blot wykazała, że guzy SM / SEMA3F wykazywały ekspresję obfitego SEMA3F in vivo, podczas gdy kontrole nie miały (Figura 1E). Profile ekspresji in vivo naśladują profile ekspresji in vitro przedstawione na Figurze 1D. Wzorce ekspresji mRNA SEMA3F wizualizowano we wszystkich eksperymentalnych guzach przez hybrydyzację in situ (ISH). SEMA3F ISH jest pokazany w 3 reprezentatywnych nowotworach, guzie kontrolnym SM (Figura 3A) i 2 guzach SM / SEMA3F (ciemno fioletowy na Figurze 3, B i C). Ekspresja mRNA SEMA3F była widoczna w transfekowanych komórkach nowotworowych, podczas gdy komórki zrębowe nie wykazywały ekspresji SEMA3F. Guzy kontrolne SM nie eksprymowały żadnego wykrywalnego SEMA3F według ISH (Figura 3A); potwierdza to in vivo oryginalną obserwację na Figurze 1A, że przerzutowe komórki czerniaka zmniejszają SEMA3F. Figura 3 Nadekspresja SEMA3F powoduje apoptozę nowotworu. Skany przekrojów całego guza. (ACH) ISH dla ekspresji SEMA3F (ciemnofioletowy). (D. F) Barwienie H & E. (G. I) Barwienie TUNEL w celu wykrycia komórek apoptotycznych (brązowy). (J. L) Barwienie PCNA w celu wykrycia dzielących się komórek (brązowe). Strzałki oznaczają obszary apoptozy, które nie mają barwienia SEMA3F lub PCNA. Pręty skali: 2 mm. Chociaż całkowita średnica guza różniła się tylko nieznacznie wśród grup, to z barwienia H & E wynikało, że guzy wykazujące ekspresję SEMA3F zawierały duże obszary wolne od żywych komórek nowotworowych (strzałki na Figurze 3, E i F). Obszary te składały się z dużej liczby komórek apoptotycznych z dodatnim TUNEL (strzałki na Rysunku 3, H i I) i brakowało dzielących się komórek (strzałki na Rysunku 3, K i L)
[przypisy: jarmuż właściwości, inteligencja emocjonalna pdf, kardiowersja elektryczna ]