szpital zawiercie tomografia komputerowa

Stworzono system współhodowli z komórkami nowotworowymi SM wyrażającymi SEMA3F i PAE NRP1 lub PAE NRP2. Przy stosunku komórki guza do 100 EC, duże obszary klirensu powstały wokół komórek nowotworowych, gdy EC wyrażały NRP2, funkcjonalny receptor SEMA3F, ale nie, gdy EC wyrażały NRP1, funkcjonalny receptor SEMA3A. Filmy poklatkowe (patrz dane uzupełniające) wykazały stopniowe powiększanie się stref wolnej przestrzeni z czasem i wykazały aktywny proces, w którym ECs wysunęły się i wciągnęły liczne filopodia. Wyniki te są zgodne z ostatnim raportem, że SEMA3F reguluje morfologię EC, zmniejszając liczbę lamellipodii i zwiększając liczbę filopodiów (47). Ponadto, wykazaliśmy wcześniej, że SEMA3A depolimeryzował EC F-aktynę i indukował retrakcję lamellipodii (21). Badania te wykazały, że semaforyny dezorganizują cytoszkielet EC. Chemorepulsacja EC przez SEMA3F nie ogranicza się do zmodyfikowanych komórek PAE NRP2, ale występuje również w przypadku nie-inżynierii HUVEC, HPAEC i LEC. Ponadto, chemorepulsacyjna aktywność SEMA3F na EC jest znoszona przez RNAi NRP2, co pokazuje, że odpychanie zależy od NRP2. Chemorepulsacja ECs jest analogiczna do chemorepulsacji aksonów DRG i SCG odpowiednio przez Sema3A i Sema3F (1, 9, 12). Łącznie wyniki te sugerują, że powszechne mechanizmy molekularne z udziałem semaforyny działają w neuronach i EC, oraz że istnieją molekularne podobieństwa między przewodnictwem neuronalnym a angiogenezą. Wreszcie, zahamowanie przerzutu SEMA3F może być po części spowodowane zdolnością SEMA3F do hamowania limfangiogenezy. Naczynia limfatyczne działają jako kanał dostarczania przerzutowych komórek do węzłów chłonnych (32). Inwazyjne komórki mogą migrować z pierwotnego guza i wejść do okołoguzarowych naczyń limfatycznych, lub naczynia limfatyczne mogą kiełkować do guza pierwotnego (limfangiogeneza) (48). NRP2 jest wyrażany na naczyniach limfatycznych podczas rozwoju (8). Niedawno zaproponowano limfangiogenezę (mierzoną przez wybiórcze wybielanie receptora 1-alkilowego [LYVE-1] w naczyniach limfatycznych) jako nowy wskaźnik prognostyczny dla ryzyka przerzutów do węzłów chłonnych w czerniaku skóry (49). Nasze wyniki wskazują, że SEMA3F może odpychać oczyszczone LEC in vitro. Ponadto, wstępne dane pokazują, że nowotwory wykazujące ekspresję SEMA3F nie zawierają naczyń limfatycznych do guza, jak określono przez barwienie LYVE-1. Te wyniki sugerują, że SEMA3F może być nowym inhibitorem migracji LEC i być może również limfangiogenezą. Odrębne cząsteczki sygnałowe zaangażowane w hamowanie migracji lub odpychania EC za pośrednictwem SEMA3F są niejasne, ale mogą przypominać te z SEMA3A w neuronach. SEMA3A wiąże się z NRP1 i aktywuje pleksynę A1 i GTPazy Rnd1 i RhoD (50, 51). Następujący szlak transdukcji sygnału obejmuje aktywację Fyn / Fes (kinaza związana z pleksyną), a następnie fosforylację białek mediatora odpowiedzi kolapsyny (CRMP) (52). Szczególnie interesująca dla nas jest obserwacja, że ekspresja CRMP-1, skierowanego w dół celu Sema3A, jest obniżona w inwazyjnych i przerzutowych komórkach nowotworowych (53). Nadekspresja CRMP-1 w wysoce inwazyjnych komórkach raka płuca CL (1-5) powoduje zmniejszenie liczby filopodiów i obniżoną inwazyjność in vitro. Wynik ten jest zbieżny z naszym odkryciem, że SEMA3F jest silnie obniżony w wysoce przerzutowych komórkach czerniaka i że nadekspresja SEMA3F hamuje przerzuty. Jest więc prawdopodobne, że CRMP znajdują się poniżej SEMA3F i odgrywają pośrednią rolę w hamowaniu przerzutów za pośrednictwem SEMA3F. W obecnym badaniu chodzi o ekspresję SEMA3F w ludzkich próbkach nowotworu. Próbki ludzkich pierwotnych czerniaków i przerzutowych zmian czerniaka są zbierane, chociaż z trudnością w dopasowywaniu par
[więcej w: jęczmień zielony opinie, kalarepa kalorie, kłykciny kończyste objawy ]