tejpy lublin

Środowisko guza odgrywa ważną rolę w progresji guza. Białko SEMA3F wydzielane przez transfekowane guzy SM miało głęboki wpływ na inne komórki w mikrośrodowisku nowotworowym. Jedną z najbardziej dramatycznych zmian fenotypowych w nowotworach wykazujących ekspresję SEMA3F był poziom, w którym zostały one zamknięte w kapsułkach. Guzy kontrolne miały inwazyjne krawędzie prowadzące, które infiltrowały skórne warstwy tłuszczu i mięśni, podczas gdy nowotwory eksprymujące SEMA3F były otoczone grubymi warstwami fibroblastów i macierzy kolagenu. Kapsułkowanie jest cechą charakterystyczną łagodnej morfologii nowotworu i jest powszechne w ludzkich rakach o niskim stopniu złośliwości. Gruba warstwa fibroblastów, matryc, EC i makrofagów tworzących kapsułkę stanowi barierę, która zapobiega inwazji i przerzutowi komórek nowotworowych. Co ciekawe, komórki czerniaka A375P (rodzicielskie), które są nie-przerzutowe i naturalnie wyrażają SEMA3F są również zamknięte w kapsułce (nasze niepublikowane dane), co sugeruje, że SEMA3F powraca agresywne guzy do ich oryginalnego łagodnego stanu. Pobudziły także sąsiednie komórki nabłonkowe w środowisku guza. Naskórek leżący nad guzami SM był rażąco hiperplastyczny. Rozrost naskórka związany jest z grubością guza czerniaka i przerzutami w próbkach pacjentów, jak również w kilku modelach myszy (39). Hiperplastyczne keratynocyty z kolei eksprymują bFGF i VEGF (39, 40), które mogą przyczyniać się do ogólnej odpowiedzi angiogennej i ewentualnego rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych. Jednak w obecności SEMA3F komórki nabłonkowe pokrywające guzy pozostawały przy normalnej grubości. SEMA3F może oddziaływać bezpośrednio z keratynocytami wiążąc się z NRP1 keratynocytów i NRP2 lub pośrednio blokując nabłonkowe czynniki wzrostu. Hamowanie angiogenezy nowotworowej może przyczyniać się do zahamowania przerzutu przez SEMA3F. Wcześniej wykazaliśmy, że inna semaforyna, SEMA3A, była konkurentem wiązania VEGF z EC NRP1, hamowała migrację EC i hamowała kiełkowanie śródbłonka w teście pierścienia aortalnego (21). Wydawało się rozsądne, że strukturalnie pokrewny SEMA3F może mieć podobne potencjalne efekty antyangiogenetyczne. Po 6 tygodniach u nagich myszy, nowotwory wykazujące ekspresję SEMA3F zawierały duże obszary komórek apoptotycznych, prawdopodobnie w wyniku niedostatecznego unaczynienia. Porównanie statystyczne, analizujące 100 pól kriosekcji barwionych CD31, wskazało, że guzy wykazujące ekspresję SEMA3F miały tylko połowę gęstości naczyń i jedną trzecią całkowitego obszaru kontrolowanych guzów SM. Co więcej, EC w skórnych naczyniach krwionośnych otaczających nowotwory kiełkowały w kierunku i infiltrowały guzy kontrolne, podczas gdy naczynia otaczające nowotwory eksprymujące SEMA3F rzadko kiełkowały do tkanki guza. W grubych kriosekcji (30 .m), pojawiła się strefa bez dostępu do naczynia lub bariera otaczająca guzy SEMA3F. Stwierdzono, że SEMA3F jest silnym inhibitorem angiogenezy nowotworu, a zatem przerzutów. Gęstość mikronaczyń została powiązana z potencjałem przerzutowym w prawie każdym typie guzów litych (41, 42). Wynika z tego, że im większa liczba naczyń w guzie, tym większa szansa na krwotoczne przerzuty lub ucieczkę komórek nowotworowych z pierwotnego miejsca. Dlatego brak naczyń nowotworowych i zmniejszona powierzchnia naczynia mogą przyczyniać się do braku przerzutów obserwowanych w guzach z nadekspresją SEMA3F. Zgłoszono różne mechanizmy wyjaśniające aktywność inhibitorów angiogenezy nowotworowej. Na przykład inhibitory kinaz VEGF i rozpuszczalne VEGFR blokują przekazywanie sygnałów VEGFR potrzebne do angiogenezy (43). Indukcja apoptozy, hamowanie aktywności metaloproteinaz macierzy i hamowanie klasterowania integryny przez endostatynę są również mechanizmami hamującymi (44. 46). Tutaj proponujemy nowy mechanizm chemorepulsacji EC
[patrz też: olx zakopane, olx międzyrzec podlaski, kiełki słonecznika ]